Student

Zasady ubiegania się o uczestnictwo w programie Erasmus+ przez studentów w roku akademickim 2017/2018:

1. Posiadasz status studenta Akademii Marynarki Wojennej;
2. Jesteś studentem co najmniej II roku studiów I°;
3. Ubiegając się o stypendium oraz w trakcie jego trwania nie możesz przebywać na urlopie dziekańskim;
4. Pobyt  w instytucji przyjmującej nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie może przekroczyć 12 miesięcy. Jeden miesiąc w rozumieniu programu trwa 30 dni.;
5. Musisz być rozliczony/rozliczona finansowo z Akademią;
6. Wszystkie dokumenty muszą być złożone zgodnie z terminem podanym przez Akademię
i uczelnię przyjmującą;
7. Nie byłeś/byłaś wcześniej na studiach lub praktykach w ramach programu Erasmus+
lub Erasmus na tym samym poziomie na okres dłuższy niż 9 miesięcy;
8. Na wymianę możesz pojechać tylko do państw, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę.

 DODATKOWE INFORMACJE:
1. Student może wyjechać na studia na okres od 3 do 12 miesięcy, na praktykę od 3 do 12 miesięcy;
2. Uczelnia przydziela dofinansowania tylko na pełne miesiące mobilności;
3. Pamiętaj, że stypendium Erasmus+ dofinansowuje twój wyjazd a nie finansuje – o szczegóły proszę zwracać się do Koordynatora Uczelnianego lub Wydziałowego;

Kwoty dofinansowania studia:

tabele

Studenci otrzymujący stypendium socjalne lub dla niepełnosprawnych:

Wparcie indywidualne dla studentów socjalnych lub niepełnosprawnych, posiadających prawo do otrzymywania stypendium socjalnego lub dla niepełnosprawnych, zgodnie
z regulacjami Akademii Marynarki Wojennej, wyjeżdżających do Krajów programu będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).
W Programie Erasmus+ wyjazdy te będą miały status wyjazdów z dofinansowaniem zerowym.

tabela i opis

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Studenci nadal będą otrzymywać stypendium socjalne lub dla osób niepełnosprawnych przyznane przez uczelnię.

Zajrzyj tutaj po dodatkowe informacje dotyczące programu:

- karta Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego:

   karta

- przewodnik po programie:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf

- karta studenta Erasmusa+:

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/PL-Eplus_student_charter-print.pdf

Dokumenty do pobrania:

- formularz danych bankowych;

- LA na studia;

- LA na praktyki;

- formularz zgłoszeniowy.