O programie

Deklaracja polityki Programu Erasmus+ w AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

Programu Erasmus + posiada od szeregu lat bardzo wysoki priorytet w systemie kształcenia studentów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Program Erasmus jest i nadal będzie znaczącym elementem ustawicznie rozwijanego w naszej Uczelni systemu kształcenia studentów.

Mobilność studentów AMW, szczególnie w ramach nowej edycji Programu Erasmus+ na lata 2014 - 2020, ściśle wpisuje się w zmodernizowany w naszej Uczelni system kształcenia studentów na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich.

Wszystkie obecne oraz nowe idee, wiążące się z nową edycją Programu Erasmus +, są zbieżne z przyjętymi w naszej Uczelni kierunkami i programami kształcenia oraz z perspektywami dalszego rozwoju tych programów.

Równie istotne znaczenie w rozwoju AMW mają mobilność pracowników naszej Uczelni w ramach Programu Erasmus+. Mobilność pracowników jest postrzegana, jako znaczący czynnik rozwoju i unowocześnienia realizowanych w naszej Uczelni programów nauczania.

Nie bez znaczenia w dalszym wdrażaniu treści Programu Erasmus jest intensyfikacja więzi w ramach Unii Europejskiej. Odpowiedzią na te wyzwania są podejmowane przez AMW  nowe kontakty oraz poszerzana baza kształcenia studentów w językach obcych.

Całość spraw formalnych związanych ze sprawnym funkcjonowaniem mobilności studentów i pracowników AMW jak także międzynarodową wymianą studentów koordynowana jest w naszej Uczelni przez Dział Karier i Promocji.

Kraje i regiony geograficzne.

Szczególne nasze zainteresowania kierowane są na Zachód Europy, czego dowodem jest szeroka wymiana studentów z Grecją, jak i poszerzanie współpracy o takie państwa jak Malta, Belgia, Hiszpania. Dodatkowo poszerzanie kontaktów z państwami z całego świata jest w naszej Uczelni tendencją wzrostową i o wysokim priorytecie.

Cele i grupy docelowe.

Głównym celem działań w zakresie mobilności w AMW, prowadzonych z pełnym poszanowaniem tolerancji i demokracji życia akademickiego, jest rozszerzanie dotychczasowej współpracy międzynarodowej głownie w Unii Europejskiej

W zakresie mobilności dynamicznie rozwijana jest nie tylko wymiana studentów na I i II stopniu studiów, ale także aktywnie podejmowane są starania o pozyskanie partnerów dla wymiany studentów w ramach kształcenia stopnia III.

Duży nacisk położony jest także na rozwijanie się zawodowe pracowników administracyjnych i dydaktycznych przy pomocy wymian międzynarodowych.

Priorytetowe założenia AMW dotyczące wymian międzynarodowych w ramach programu Erasmus+:

Zasadniczymi celami AMW wpisanymi w strategię rozwoju Programu Erasmus w AMW i wynikających z założeń programu modernizacji szkolnictwa wyższego w krajach Europy należą;

  • dążenie do wzrostu liczby absolwentów AMW, którzy w ramach I, II lub III stopnia studiów, odbyli je w uczelni partnerskiej i/lub praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus+,
  • dążenie do poprawy jakości kształcenia i kompetencji zawodowych nauczycieli akademickim, czemu sprzyjać może systematycznie rozszerzana w ramach Programu Erasmus + mobilność pracowników naukowo-dydaktycznych AMW,
  • dążenie do rozwoju oraz poprawy kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych AMW, czemu sprzyjać może systematycznie rozszerzana w ramach Programu Erasmus + mobilność pracowników administracyjnych AMW,
  • popieranie wszelkich inicjatyw lokalnych oraz rządowych w kierunku wspierania mechanizmów podnoszenia jakość edukacji.

 

 

                         Karta Erasmusa+ dla Szkolnictwa Wyższego:

                         Karta