Cel projektu Bezpieczeństwo Wewnętrzne

 

„Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych
studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
Akademii Marynarki Wojennej”

Projekt „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni” Realizowany będzie on od 02.01.2017 r. do 30.09.2019 r. Projekt uzyskał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym, Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

Projekt uzyskał finansowanie w wysokości 2 500 159, 20 zł

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych 240 studentek i studentów 4 ostatnich semestrów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonego na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Rozwój kompetencji w ramach wymienionych obszarów odpowiada potrzebom kadrowego otoczenia społeczno-gospodarczego prognozowanego na lata 2017-2019. W związku z tym, dzięki udziałowi w projekcie studenci zostaną lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. Nabycie kompetencji zawodowych przez uczestników projektu zostanie potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez podmioty współpracujące w ramach projektu. Dodatkowym elementem ewaluacyjnym będą podsumowujące każdy cykl projektowy ogólnopolskie podróże studyjne do instytucji zajmujących się zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem na akwenach wodnych.

Zajęcia w ramach projektu dzielą się na trzy kategorie: zawodowe, komunikacyjne, analityczne oraz podróże studyjne (uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest obowiązkowe)

 

Kompetencje Zawodowe:

1. Szkolenia na członka służby porządkowej i informacyjnej 24 h

2. Szkolenie Stewardów "Stewarding- najwyższa jakość organizowania imprez"- program PZPN- 12 h

3. Kurs ratownik wodny- 63 h

4. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy- 66 h

5. Kurs sternik motorowodny- 20 h

6. Szkolenie Indywidualne Techniki Ratunkowe- 21 h

7. Szkolenie "Szkoła Krytycznego Myślenia" - 10 h

8. Kurs samoobrony - 20 h

Kompetencje Komunikacyjne:

1. Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC- 100 h

2. Konwersatoria z języka branżowego (j. angielski) - 40 h

3. Szkolenie z pracy w grupie - 20 h

4. Szkolenie zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji- 16 h

Kompetencje Analiyczne:

1. Warsztaty analityczne sytuacji konfliktowych- 16 h

2. Warsztaty analityczne refleksyjnego przetwarzania dokumentów- 12 h

3. Warsztaty analityczne Lessons-Learned - Uczenie się na doświadczeniach 16 h

Podróże studyjne:

1. Zarządzanie kryzysowe

  • CPR Gdańsk
  • CPR Kraków
  • CPR Katowice+WASKO Gliwice
  • CPR Poznań
  • DGT Straszyn

2. Bezpieczeństwo na akwenach morskich

  • Regionalne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego Sopot
  • Regionalne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego Giżycko
  • Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku
  • Regionalne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego Kruszwica
  • Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego –Urząd Morski Gdynia

 

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny!