Nawigatorzy Wiedzy (5)

O projekcie Nawigatorzy Wiedzy

 FE POWER poziom pl 1 rgb

"Nawigatorzy wiedzy"

Projekt uzyskał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. „Trzecia Misja Uczelni”.

Dofinansowanie projektu z EU: 963 050,99 zł

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań,  pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób od 50 roku życia z województwa pomorskiego. Nabycie kompetencji przez uczestników projektu zostanie potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez Akademie Marynarki Wojennej.

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową (wykłady problemowe na bazie przykładów, burza mózgów, uczenie się przez doświadczenia (case study), filmy instruktażowe, wykład, metoda podawcza).

Szkolenia odbywać się będą w piąteki, sobotę i niedzielę na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Podczas zajęć dla każdego uczestnika przewidziany jest catering (obiad + przerwa kawowa).

Zajęcia w ramach projektu:

Autoprezentacja i kreowanie wizerunku

Podniesienie kompetencji prezentacji i autoprezentacja z wykorzystaniem tradycyjnych oraz nowoczesnych narzędzi;

Jak grochem o ścianę. Przełam schemat błędów w komunikacji

Podniesienie zdolność do komunikowania się. Nauka przekazywania informacji w prosty i bezpośredni sposób. W wyniku warsztatów projektowicze uświadamiają sobie jak ważna jest prawidłowa komunikacja w grupie dla osiągania określonych celów. Szkolenie będzie uczyć skutecznych technik i strategii, które ułatwiają proces komunikacji;

Problem? Nie, dziękuje.

Nauka myślenia adaptacyjnego czyli biegłość w rozwiązywaniu problemów, wymyślaniu rozwiązań i odpowiedzi wykraczających poza schemat. Nabycie kompetencji jasnego precyzowania swoich celów/pomysłów oraz argumentowania swoich racji;

SENIOR ponad stresem!

Nauka zarządzania stresem i kontroli emocji. Świadomości przyczyn stresu w życiu oraz umiejętności rozpoznawania pierwszych i kolejnych sygnałów stresu. Zrozumienie przebiegu reakcji stresowej, aby świadomie reagować lub zapobiegać;

Life-coaching

Poprawa jakości życia uczestników projektu, odzyskanie przez nich poczucia własnej wartości, zwiększenie poziomu kreatywności, określenie własnego potencjału oraz nauczenie się świadomego kierowania własnym życiem. Umiejętności zachowania w trudnych sytuacjach życiowych, rozwijanie asertywności w relacjach interpersonalnych poprzez trening: odmawianie - świadome mówienie "NIE", reagowanie na krytykę, umiejętne wyrażanie opinii, stawianie granic, egzekwowanie wymagań.

 

Tolerancja nie jest nam obca. Dialog możliwy jest z każdym!

Nauka kros-kultury czyli zdolności do operowania w zróżnicowanym środowisku kulturowym. Poszerzenie horyzontów, podniesienie kompetencji międzykulturowych;

 

Trening twórczego myślenia

Rozwijanie już istniejących kompetencji w zakresie operacji umysłowych, takich jak abstrahowanie, dokonywanie skojarzeń czy wykorzystanie analogii. W zakresie oddziaływań treningowych leży także budzenie ciekawości poznawczej oraz umiejętności dostrzegania i redefiniowania problemów, a także diagnoza i ćwiczenie się w zakresie umiejętności przezwyciężania przeszkód i bloków w twórczym myśleniu;

Jestem potrzebny! Wolontariuszem być

Podczas tych zajęć seniorzy są uwrażliwiani na cierpienie, samotność i potrzeby innych, kształtowane są postawy prospołeczne, rozwijana jest empatia i zrozumienia. Seniorzy są inspirowani do aktywnego spędzania czasu wolnego, angażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej, budowania więzi i dobrych relacji ze społecznością. Kształtowana jest również umiejętność działania zespołowego, współdziałania z organizacjami lokalnymi działającymi na rzecz seniorów, dorosłych, młodzieży i dzieci. Seniorzy mają również możliwość wykorzystywania własnych umiejętności  doświadczeń i wymiany doświadczeń z innymi seniorami, rozwijania swoich zainteresowań, a także włączania się w inicjatywy lokalne;

Senior na czasie - umiejętność korzystania z nowych mediów

Współczesne czasy przynoszą rozwiązania technologiczne, które mają za zadanie nie tylko ułatwiać życie seniorom, ale także dostarczać im trochę rozrywki, szkolenie będzie miało na celu zapoznanie słuchaczy z nowymi mediami m,in. z tabletem, e- czytnikiem, autobookiem, autolekorem. Na szkoleniu dowiedzą się również jak korzystać z popularnych portali społecznościowych;

Mnie nie nabierzesz!

Podniesienie świadomości seniorów w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo, życie i mienie. Aktywizacja seniorów do działań w ramach bezpieczeństwa lokalnego i pomocy sąsiedzkiej. Zapoznanie seniorów ze sposobami dokonywania przestępstw „NA WNUCZKA” i „NA POLICJANTA” oraz skutecznymi metodami ich zapobiegania. Podniesienie wiedzy uczestników na temat kształtowania bezpiecznej przestrzeni publicznej w miejscu zamieszkania. Rozpoznanie problemów dotykających bezpieczeństwa osób w starszym wieku;

 Pamiętam! Spoosoby poprawy pamięci- szkolenie wyjazdowe

Rozwijanie koncentracji. Podniesienie potencjału intelektualnego. Ćwiczenie pamięci i wzrost skuteczności zapamiętywania. Nabycie podstawowych, dających się praktycznie zastosować wiadomości z zakresu teorii pamięci;

Uczę się z życia i własnej biografii.

Zamierzeniem warsztatów jest tworzenie okazji do wymiany myśli, doświadczeń, przywoływanie zdarzeń z przyszłości. Szkolenie ma na celu dzielenie się swoimi wspomnieniami, przejrzenie się przeżytym doświadczeniom raz jeszcze z innej perspektywy. Uczestniczy będą dokonywali reinterpretacji przeszłości, bilansowali dokonania życia czemu lepiej zrozumieją siebie oraz otoczenie, akceptując swoje wybory, otwierając się na innych ludzi. 

Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej - szkolenie wyjazdowe

Podniesienie poziomu wiedzy i zachowań prozdrowotnych. Wzrost kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Czytaj dalej...

Informacje rekrutacyjne Nawigatorzy Wiedzy

Rekrutacja - informacje podstawowe:

1. Rekrutacja będzie otwarta dla:
a) osób od 50 roku życia z województwa pomorskiego 

2. Rekrutacja jest dwuetapowa:I
a) Pierwszy etap to wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Rejestracja elektroniczna trwa  od 12 sierpnia do 30 sierpnia do godz. 23.59. Link do formularza (rekrutacja do II EDYCJI projektu ).

b) Drugi etap to rozmowa rekrutacyjna. Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w terminie, który zostanie określony w późniejszym czasie po zakończeniu rekrutacji elektronicznej. Rozmowa będzie dotyczyła kryteriów rekrutacyjnych - zobacz niżej.

3. Pozostałe informacje:
a) w każdej edycji projektu zostanie zrekrutowanych  20 uczestnikow.
b) informacje na temat projektu - ZOBACZ
c) harmonogram zajęć -ZOBACZ
d) rekrutacja będzie miała charakter otwarty i niedyskryminujący 
e) w przypadku pytań lub niejsności prosimy o kontakt mailowy z kierownikiem projektu- ZOBACZ

Kryteria rekrutacyjne:
- motywacja do zdobywania dodatkowych kompetencji. Weryfikowana będzie na podstawie rozmowy rekrutacyjnej oraz ankiety;

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc o rekrutacji decydować będzie:


1. zamieszkanie terenów wiejskich 5 pkt.

2. posiadana niepełnosprawność 3 pkt.

3. kolejność zgłoszeń.

4.osoby bierne zawodowo lub bezrobotne 2 pkt.

 

Więcej informacji zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - ZOBACZ

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie- ZOBACZ

Oświadczenie - ZOBACZ

Umowa - ZOBACZ

Formularz - ZOBACZ

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS