UWAGA ABSOLWENCIE

Rusza projekt "Lepszy Start II " -  bezpłatne szkolenie na Ratownika Wodnego

Oferta dedykowana dla absolwentów.

Bezpłatne szkolenie zawodowe finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Co zyskasz:

 • szkolenie na  Ratownika Wodnego wraz z kursem nurka (PADI),
 • szkolenie na Sternika Motorowodnego (PZMiNW),
 • szkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP),
 • do tego płatne praktyki prze 3 miesiące i zatrudnienie na min. 3 kolejne miesiące.

Zdobądź poszukiwany zawód na rynku pracy – podejmij wyzwanie!

Zapłacimy za Twój czas nauki  na kursie!

Warunki udziału:

 • Wiek poniżej 30 lat.
 • Status osoby biernej zawodowo, nie kształcącej się, nie szkolącej, nie zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie widniejącej w innych podobnych rejestrach/absolwenta.
 • Dobra umiejętność pływania (np. karta pływaqcka).
 • Brak przeciwskazań do wykonywania zawodu Ratownika Wodnego.
 • Motywacja do szkolenia i pracy.

Rekrutacja w Akademickim Biurze Karier Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Kurs realizowany będzie w Gdyni a staż i pierwsze zatrudnienie w trójmieście i jego okolicach.

Termin rekrutacji elektronicznej: 22 Maj – 15 Lipiec 2017.

Liczba miejsc ograniczona do 15 – liczy się kolejność zgłoszeń oraz wyniki na teście wstępnym z pływania na pływalni.

W ramach projektu uczestnicy muszą jeszcze odbyć:

 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – 5 h/ osobę (przed szkoleniem)
 • warsztaty grupowe z doradcą ( 28 h na grupę 15 os.) – przed szkoleniem
 • indywidualne zajęcia z psychologiem – 5 h/os + 3 h/os w trakcie szkolenia i stażu ( przed szkoleniem)
 • indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy – do 5 h/ os.  (w trakcie szkoleń i staży).

projekt „Lepszy Start II”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata2014-2020, Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.